مجموعه : واحدهای شهرداری
بازدید : 938

درآمد هزینه سال 1394

فروردین

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

230000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

21888000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

0

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

670000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

5000000

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

3775000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

7870000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

125360000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

42560000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

66302000

 

اردیبهشت

 

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

21023000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

0

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

1690000

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

7735000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

1925000

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

0

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

77244000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

65000000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

299161000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

786705000

 

خرداد                          

       

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

504000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

32980000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

0

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

1621000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

300000000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

52010000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

55675000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

372687000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

507372000

 

تیر

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

1676000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

5000000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

1630000

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

2400000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

15249000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

252900000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

290000000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

272000000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

351000000

 

مرداد

 

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

80425000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

3930000

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

7284000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

11765000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

143965000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

206953000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

582098000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

377747000

 

شهریور

 

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

62845000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

31795000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

0

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

3826000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

26949000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

421856000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

177424867

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

398768335

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

60504359

 

مهر

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

30119000

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

225000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

92926000

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

7182000

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

3126000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

79028000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

289170000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

89490000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

355032000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

14171000

 
 

آبان

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

248160306

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

329000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

89036650

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

12368000

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

1670000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

249797000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

321050000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

226858052

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

456729531

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

129882436

 

آذر

ردیف

شرح

مبلغ(هزارریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

97649000

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

807000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

0

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

24522000

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

4867000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

14223000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

168210000

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

130713000

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

569579000

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

56536000

 

دی

ردیف

شرح

مبلغ(هزارریال)

1

میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی

0

2

میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

70772592

3

میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

174000000

4

میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

5

میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی

0

6

عوارض ناشی از مازاد تراکم

0

7

عوارض ناشی از تفکیک اراضی

0

8

میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر

7139133

9

میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه

0

10

میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو

10752000

11

میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

0

12

میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

13507000

13

میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها

467348004

14

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری

81144885

15

میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری

625676080

16

میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری

365556685

 
               سال1395

 

 فروردین

 

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

206242545

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

0

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

0

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

14207908

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

5430000

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

5180000

10

جریمه کمیسیون ماده صد

21769000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

54881531

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

142450000

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

96569960

16

مجموع وظیفه عمران شهری

69475000

 

 اردیبهشت

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

128437000

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

3248000

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

0

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

11851000

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

11110000

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

44709695

10

جریمه کمیسیون ماده صد

27782000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

58523000

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

27539000

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

371038950

16

مجموع وظیفه عمران شهری

114187700

خرداد

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

34603690

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

0

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

0

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

27082000

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

12648500

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

32235000

10

جریمه کمیسیون ماده صد

32235000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

108805000

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

237235159

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

554334000

16

مجموع وظیفه عمران شهری

163315000

 

تیر

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

42863614

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

16956000

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

0

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

0

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

12945000

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

850000

10

جریمه کمیسیون ماده صد

9500000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

7980000

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

162189032

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

442857604

16

مجموع وظیفه عمران شهری

126900000

 

مرداد

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

113493000

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

2130000

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

0

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

31496000

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

8959000

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

0

10

جریمه کمیسیون ماده صد

8600000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

12050000

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

262928000

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

658635000

16

مجموع وظیفه عمران شهری

41630000

 

 شهریور

ردیف

شرح

مبلغ(ریال)

1

واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

55373000

2

عوارض نوسازی ارقام

0

3

عوارض سطح شهر

0

4

عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه

3000000

5

عوارض بر پروانه های ساختمانی

547588000

6

عوارض بر مازاد تراکم

0

7

عوارض برتفکیک اراضی

0

8

عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر

3562000

9

درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

1450000

10

جریمه کمیسیون ماده صد

15000000

11

وام های دریافتی

0

12

فروش اموال شهرداری

0

13

سایر درآمدها

4743000

14

مجموعه وظیفه خدمات اداری

123141000

15

مجموع وظیفه خدمات شهری

146600000

16

مجموع وظیفه عمران شهری

89618000

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 30007650002406

تلفن شهرداری:5-05632540050   فکس : 05632540051

پست الکترونیک :info@nimbolook.com

sh.nimbolook2011@gmail.com

آدرس :نیمبلوک - بلوار امام خمینی(ه) - شهرداری نیمبلوک

کد پستی:9766159618

بازدید امروز67
بازدید دیروز111
بازدید هفته285
بازدید ماه486
کل بازدید62878